Připomínkovali jsme Dlouhodobý záměr

V rámci veřejné konzultace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023 2023–2027 jsme ve spolupráci se SKAV odeslali připomínky k analýze kapacit nespádových škol a ke strategii rozvoje sítě škol a školských zařízení u předškolního, základního a středního vzdělávání.

K analýze kapacit nespádových škol navrhujeme u mapování příčin jejich rostoucího počtu jmenovitě doplnit nespokojenost rodičů s kvalitou či způsobem výuky ve spádových školách. V případě, že by analýza tento důvod jako jeden z hlavních potvrdila, navrhujeme doplnit nutnost zaměřit se na zkvalitnění výuky spádových škol a předat tento výstup úřadům a institucím, které ho mohou podpořit (ČŠI, kraje, zřizovatelé…).

Současně jsme doplnili požadavek na nutnost zmapování a konkrétního popsání problémů, které nespádové školy vzdělávacímu systému reálně způsobují a také příčin jejich vzniku.

V bodech týkajících se kapacit mateřských a základních škol navrhujeme smazat větu, aby se při posuzování kapacit nespádových škol zohledňovala naplněnost “obdobných” nespádových škol v “přiměřené dojezdové vzdálenosti”. I mezi soukromými a církevními školami jsou rozdíly a případná nekvalita a nenaplněnost některé z nich by neměla mít vliv na posuzování kapacit škol ostatních. 

U zápisu nových středních škol navrhujeme doplnit, že se požadavek na zohledňování potřeb pracovního trhu a uplatnitelnosti absolventů nebude týkat gymnázií a lyceí, protože u všeobecného vzdělání, které gymnázia i lycea nabízejí, nemají potřeby pracovního trhu opodstatnění.